Du er her:  

Mødefora i det tværfaglige samarbejde

Når vi i vores faglige fællesskab støder på børn i faldende trivsel, sårbare børn, udsatte børn og truede børn, er det vigtigt, at vi som fagpersoner har muligheden for at drøfte barnets vanskeligheder med såvel egne fagfæller som med de tværfaglige samarbejdspartnere. Dette for at sikre, at vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret.

 

Der opstår ofte i disse tværfaglige samarbejder usikkerhed om, hvem der må sige hvad, hvornår. Nedenfor derfor den juridiske ramme omkring udveksling af oplysninger. Bestemmelserne er beskrevet i Forvaltningsloven og Persondataloven. Læs mere i pjecen ”Dialog om tidlig indsats” fra Servicestyrelsen

 

Alle offentligt ansatte er omfattede af reglerne om tavshedspligt omkring de fortrolige oplysninger, som vi i kraft af vores arbejde kommer i besiddelse af. Overtrædelse af denne tavshedspligt er strafbar. Tavshedspligten skal sikre, at borgernes fortrolige oplysninger ikke videregives og skal sikre den grundlæggende tillid mellem borgerne og det offentlige - at forældrene trygt kan tale med fagpersonen om de forhold, der tynger. Det afgørende for, om en oplysning er fortrolig, er om oplysningen er af en sådan karakter, at man efter almindelig opfattelse bør kunne forvente, at oplysningen ikke kommer til offentlighedens kendskab.

 

Fortrolige oplysninger kan således kun videregives, såfremt der foreligger samtykke hertil, eller det er tilladt i følge anden lovgivning, fx Servicelovens bestemmelser om underretningspligt

 

Samtykke til videregivelse af oplysninger kan være skriftligt eller mundtligt. Det anses dog i Brønderslev Kommune som god skik at få et skriftligt samtykke.

 

Myndighedsgruppen i Børne- og Familieområdet og i UngeCentret er underlagt særligt restriktive regler i forhold til videregivelse af oplysninger. Oplysninger kan fx videregives, hvis der er mistanke om vold eller andre overgreb mod børn / unge, for at beskytte børnene / de unge – ”Værdispringsreglen”, eller hvis det er nødvendigt for sagens behandling. Nødvendigheden skal her være for Myndighedsgruppen i Børne- og Familieområdet og i UngeCentrets sagsbehandling og ikke den, der modtager oplysningerne.

 

Når vi i det tværfaglige samarbejde videregiver fortrolige oplysninger, er det altid nødvendigt at overveje, hvilke oplysninger du vil videregive og hvorfor – det skal ALTID være oplysninger, som er nødvendige for sagens behandling, og der skal ALTID ligge en saglig begrundelse, og det skal tjene et sagligt formål.

Modellen illustrerer supporten til dagtilbud.

Først behandles børnesagerne af dagtilbuddets interne beredskab. Såfremt der ikke findes en holdbar løsning, vurderes børnesagerne af den koordinerende trio, som henviser til én af de fire muligheder for ekstern support.

 

Nicolai Suhr - Ledelsesbaseret coaching

SPARRING

Definition - Faglig samtale mellem ligeværdige parter, der kvalificerer den faglige refleksion.

Form - En sparringssamtale foregår typisk mellem personer med samme profession. Sparringspartnerne forholder sig aktivt, nysgerrigt og er konstruktivt kritisk.

 

VEJLEDNING

Definition - Faglig og kommunikativ proces, der hjælper til handling på en hensigtsmæssig måde.

Form - Den ene part er typisk mere inde i området/ har mere erfaring end den, der tager imod vejledning. Som vejleder forholder man sig aktivt og byder ind med sin viden og erfaring i form af råd og vejledning.

 

RÅDGIVNING

Definition - Rådgivning er anbefalinger og vejledninger – herunder oplysninger om risici og konsekvenser ifm. Forskellige dispositioner mv.

Form - Rådgivning skal styrke grundlaget for disponeringen. Som rådgiver bidrager man konkret til identificering og diagnosticering af udfordringen, samt bidrager med anbefalinger ift. en løsning.

 

Læs mere:

Support til skolerne

Support til dagtilbud

§49a-møde

Arbejdsmøder