Du er her:  

§49a-møde


Med Barnets Reforms ikrafttræden pr. januar 2011 blev det muligt for det professionelle netværk at udveksle fortrolige oplysninger om rent private forhold UDEN forældrenes samtykke. Der er tale om undtagelser, idet vi i Brønderslev Kommune som udgangspunkt altid søger at opnå forældrenes samtykke, og idet vi går ind for en åben dialog omkring barnets sundhed, trivsel og udvikling. Der kan dog undtagelsesvis være tilfælde, hvor samtykket ikke opnås, og hvor man som fagperson er bekymret for, om barnet er truet på sin sundhed, trivsel og udvikling. Barnets behov går i disse tilfælde forud for forældrenes samtykke. Det vil sige, at man som fagperson vurderer, at det er NØDVENDIGT af hensyn til barnet, og at det er med udgangspunkt i en konkret bekymring.

 

Udvekslingen / §49a-mødet kan kun finde sted én gang – i særlige tilfælde kan der afholdes et opfølgende møde. Der er ikke krav om, at der tages notat ved et §49a møde. Det gælder dog, at såfremt det er en socialrådgiver fra Myndighedsgruppen i Børne- og Familieområdet eller i UngeCentret, der kommer i besiddelse af oplysninger, der har betydning for en sags afgørelse eller behandling, er disse omfattet af reglerne omkring notatpligt.

 

De fagpersoner, der er omfattet af §49a, er Myndighedsgruppen i Børne- og Familieområdet og i UngeCentrets socialrådgivere, PPR, skole, dagtilbud, fritidsordninger, landsbyordninger, sundhedsplejerskerne og selvejende institutioner, fx friskoler. Bemærk at tandlæger, læger og fritidsklubber ikke er omfattet af bestemmelsen.

 

Man er som fagperson ikke forpligtet til at udtale sig i §49a-mødet – det vil sige, at man som fagperson kan vælge ikke at udtale sig. Det er vigtigt at drøfte en sådan beslutning med din nærmeste leder, idet hensynet til barnet altid skal være styrende for beslutningen – og husk, at man som fagperson har en skærpet underretningspligt.

 

Læs mere:

Support til skolerne

Support til dagtilbud

Arbejdsmøder