Du er her:  

Fælles referenceramme

 

Nedenstående ord bruges i forskellige sammenhænge, men brugen af ordene kan i nogen grad skabe forvirring i dialogen, da vi forstår og begriber ordene forskelligt. Ikke mindst i samarbejdet på tværs af forskellige faggrupper.

 

Nedenstående definitioner er således tænkt til at understøtte samarbejdet og en ensartet forståelse af følgende begreber:

 

Tværfagligt samarbejde

 

Der er de senere år kommet et øget fokus på tidlig indsats og at hjælpe børn og unge via det tværfaglige samarbejde - fx lærere og pædagogers samarbejde med andre professionelle, hvor der er anledning til bekymring for et barn/en ung.

 

Det tværfaglige samarbejde kan antage mange forskellige former, ligesom der findes forskellige betegnelser alt efter hvilken problemstilling der samarbejdes om.  

 

I Brønderslev Kommune antager vi Andy Højholdts definitioner for

 

 

Nedenfor ses hans forskellige niveauer af faglig integration og samarbejde. Det vil til enhver tid være opgaven/problemstillingen, der er afgørende for, hvilket niveau af faglig integration og samarbejde der er tale om. Det er således ikke det tværfaglige samarbejde, der er målet, men det rette forum, hvori problemstillingen tages op.

 

 

 

Akut

 

En akut situation opstår pludseligt, og er uforudsigelig og svær at forberede sig på. Der skal handles hurtigt og konsekvent, da der er tale om en livstruende situation eller synlige tegn på/kraftig mistanke om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb.

 

Forebyggelse

 

Forebyggelse er aktiviteter, der sættes iværk som investering i alle børn og unge (den primære forebyggelse). Det kan desuden være aktiviteter, der rettes mod grupper, hvorved kendte risikofaktorer forhindres i at udvikle sig (den sekundære forebyggelse), og ligeledes kan der være forebyggelsesaktiviteter, som har til hensigt at forhindre tilbagefald (den tertiære forebyggelse). 

 

Forebyggelsestrekanten

Kilde: Socialstyrelsen Strategisk ramme & Faglig retning

Tertiær forebyggelse

Illustreret via det spidse felt i toppen af forebyggel­sestrekanten målrettes det tertiære forebyggende arbejde de børn og unge, der har et identificeret behov for en særlig støtte. De har ofte en sag i det sociale system og modtager foranstaltning. Her indebærer det forebyggende arbejde at understøtte en positiv udvikling mod et almindeligt hverdagsliv og velfungerende barne/ungeliv for at forebygge en negativ spiral ved en situation, der eskalerer.

 

Sekundær forebyggelse

Illustreret via det midterste felt i trekanten målrettes det sekundære forebyggende arbejde de børn og unge, som for det meste ikke er kendte i det sociale system, men som er i risiko. Det er børn og unge, der har behov for hjælp og støtte med henblik på at forebygge, at f.eks. et foranstaltningsforløb bliver nødvendig.

 

Primær forebyggelse

Det sidste felt i trekanten illustrerer de børn og unge, som ikke er i risiko og formentlig ikke vil komme det. For disse er primær forebyggelse i de kollektive tilbud derfor tilstrækkelige.

 

Et forebyggende mindset

 

I Brønderslev Kommune arbejder de professionelle med udgangspunkt i et fælles forebyggende mindset.

 

Mindsettet består at fem markører, som tilsammen den tilgang, som professionelle antager i hverdagens praksis og i den tværfaglige kontekst.

 

 • Tidlig opsporing og indsats
  I mødet med børn og forældre identificerer vi ressourcer og sårbarheder. Vi er undersøgende på tidlige tegn og signaler på faldende trivsel hos barnet/familien, og iværksætter rette indsats til rette tid.
   
 • Hverdagslivs-perspektiv
  Gennem vores sprog og indsatser styrker vi barnets resiliens og potentiale så tæt på et hverdagsliv som muligt.
   
 • Helhedsperspektiv
  Til en meningsfuld opgaveløsning for barn/familie hører inddragelse af netværk og civilsamfund samt relevante samarbejdspartnere.
   
 • Barnets perspektiv
  Vi har barnets sind på sinde ved at indtage en bevidst reflekterende, nysgerrig og åben position.
   
 • Tværfagligt, koordinerende samarbejde
  Vi skaber et sammenhængende og koordineret samarbejde på tværs om opgaveløsningen baseret på fælles mål, gensidig respekt og perspektivbytte.

 

Foranstaltninger

 

Vi skelner mellem indsatser og foranstaltninger. Indsatser kan iværksættes på alle tre niveauer – primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Foranstaltninger iværksættes udelukkende som tertiær forebyggelse.