Du er her:  

Fælles referenceramme

 

Begrebsforståelse:

Nedenstående ord bruges i forskellige sammenhænge, men brugen af ordene kan i nogen grad skabe forvirring i dialogen, da vi forstår og begriber ordene forskelligt. Ikke mindst i samarbejdet på tværs af forskellige faggrupper.

 

Med nedenstående definitioner er det forsøgt at understøtte samarbejdet og en ensartet forståelse af følgende begreber:

 

Akut

En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig på. Der skal handles hurtigt og konsekvent, da der er tale om en livstruende situation eller synlige tegn / kraftig mistanke på fysiske, psykiske og seksuelle overgreb.

 

Forebyggelse:

Forebyggelse er aktiviteter, der sættes i værk som investering i alle børn og unge (den primære forebyggelse), men også aktiviteter, der rettes mod grupper, hvorved kendte risikofaktorer forhindres i at udvikle sig (den sekundære forebyggelse). Ligeledes kan der finde forebyggelsesaktiviteter sted, der har til hensigt at forhindre tilbagefald (den tertiære forebyggelse).

 

Helhedsorienteret indsats:

En helhedsorienteret indsats er rettet mod at understøtte hele barnet og hele familien, da individerne set ud fra et systemisk perspektiv anskues at være en del af en større kontekst.

 

Sundhedsfremme:

Sundhedsfremme er de sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden. Fokus rettes mod at skabe rammer og muligheder for at mobilisere borgeres ressourcer og handlekompetence. Målet er med andre ord sundhed, vitalitet og handlekompetence.

 

Tidlig indsats:

Den tidlige indsats er konkret og rettet mod det enkelte barn, den enkelte unge eller familien. Den tidlige indsats sættes i værk ved første bekymring, og foranstaltes så tidligt som overhovedet muligt. Den tidlige indsats forstås derfor i forhold til alder, men også problemudvikling set i fagligt perspektiv.

 

Tværfagligt samarbejde:

Et ligeværdigt samarbejde mellem faggrupper eller discipliner, der repræsenterer forskellige perspektiver og besidder hver sin faglige kompetence, med det formål, at et problem belyses, problematiseres og afhjælpes ud fra forskellige faglige indfaldsvinkler.